Kódex dobrovoľníka/dobrovoľníčky

Dobrovoľník/dobrovoľníčka je človek, ktorý na základe svojej slobodnej vôle, vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu vykonáva činnosť v prospech iných ľudí, spoločnosti či prírody.

 

Základné práva dobrovoľníka/dobrovoľníčky:

 • právo na úplne informácie o dobrovoľníckej aktivite, obsahu svojej činnosti a jej časovej náročnosti;
 • právo na kontakt a spoluprácu s koordinátorom/koordinátorkou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • právo na zaškolenie a výcvik potrebný pre vykonávanie dobrovoľníckych činností;
 • právo na priebežnú podporu pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • právo na pomoc pri riešení prípadných problémov;
 • právo odvolať sa na koordinátora/koordinátorku, v prípade, že niekto požaduje niečo, čo nie je v súlade s programom a jeho pravidlami;
 • právo povedať „nie“, ak činnosť nevyhovuje očakávaniam alebo schopnostiam dobrovoľníka/dobrovoľníčky;
 • právo na hodnotenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti a právo vyžiadať si spätnú väzbu;
 • právo byť nefinančne ocenený/ocenená za vykonanú dobrovoľnícku činnosť;
 • právo na náhradu potrebných a užitočných nákladov vynaložených pri vykonávaní dobrovoľníckej práce;
 • právo na zodpovedajúce a potrebné zázemie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • právo na ochranu osobných údajov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi;
 • právo na písomné potvrdenie o trvaní rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti;
 • právo povedať „nie“, je to v poriadku.

Základné povinnosti dobrovoľníka/dobrovoľníčky:

 • povinnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí;
 • povinnosť riadiť sa pokynmi koordinátorov a koordinátoriek programu;
 • povinnosť riadiť sa etickými princípmi organizácie a jej bezpečnostnými predpismi a pravidlami;
 • povinnosť zúčastniť sa školení a výcvikov potrebných pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti;
 • povinnosť plniť úlohy, ku ktorým sa dobrovoľník/dobrovoľníčka zaviazal/zaviazala, pričom nezneužíva prejavenú dôveru;
 • povinnosť požiadať o pomoc, ak ju potrebuje;
 • povinnosť informovať koordinátora/koordinátorku o rozhodnutí ukončenia dobrovoľníckej činnosti;
 • povinnosť nahlasovať svoju aktivitu koordinátorovi/koordinátorke dobrovoľníkov a dobrovoľníčok prostredníctvom formulára;
 • povinnosť informovať koordinátora/koordinátorku o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré sa v procese dobrovoľníckej činnosti objavia;
 • dobrovoľník/dobrovoľníčka pozná a uvedomuje si svoje limity (časové, zdravotné a pod.)
 • povinnosť neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré môžu vplývať na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
 • dobrovoľník/dobrovoľníčka zachováva mlčanlivosť o všetkých osobných či intímnych informáciách o osobe, ktorej pomáha, ktoré sa dozvedel/-a počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti.